Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden LineaRekta, Public Project Management & Consultancy

1. LineaRekta, Public Project Management & Consultancy is een adviesbureau ter uitoefening van juridische dienstverlening en projectmanagement op het gebied van milieu en ruimtelijke ordening.

2. De aan LineaRekta, Public Project Management & Consultancy verleende opdrachten worden door LineaRekta, Public Project Management & Consultancy enkel geaccepteerd als inspanningsverplichting; LineaRekta, Public Project Management & Consultancy kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het resultaat van de door of namens haar verrichte werkzaamheden.

3. Alle opdrachten worden uitsluitend gegeven aan LineaRekta, Public Project Management & Consultancy die als enige opdrachtnemer geldt. Tussen de opdrachtgever en de persoon die krachtens enige rechtsverhouding tot LineaRekta, Public Project Management & Consultancy de opdracht uitvoert of bij die uitvoering betrokken is, komt geen overeenkomst tot stand, ook niet indien de opdracht met het oog op uitvoering door die persoon in de zin van artikel 7:404 Burgerlijk Wetboek wordt gegeven. Het bepaalde in artikel 7:404 Burgerlijk Wetboek en artikel 7:407 lid 2 Burgerlijk Wetboek wordt uitgesloten.

4. LineaRekta, Public Project Management & Consultancy brengt de werkzaamheden maandelijks of per kwartaal in rekening bij haar opdrachtgever, behoudens andersluidende afspraak. Betaling van declaraties dient te geschieden binnen 14 dagen gerekend vanaf de datum van declaratie, zijnde een fatale termijn, behoudens andersluidende afspraak. Bij gebreke van betaling binnen de gestelde termijn is LineaRekta, Public Project Management & Consultancy gerechtigd om de wettelijk verschuldigde rente in rekening te brengen. Daarnaast is LineaRekta, Public Project Management & Consultancy gerechtigd om voorschotten voor het honorarium in rekening te brengen bij haar opdrachtgever.

5. De door LineaRekta, Public Project Management & Consultancy ten behoeve van de opdrachtgever betaalde voorschotten, zoals griffierechten, verzendkosten, kilometerkosten auto, kosten Kamer van Koophandel, kosten Kadaster, print- en inbindkosten, leges en dergelijke, worden separaat in rekening gebracht bij de opdrachtgever. Buitengerechtelijke incassokosten worden in rekening gebracht op basis van de laatst geldende versie van het incassotarief van gerechtsdeurwaarders.

6. Iedere aansprakelijkheid van LineaRekta, Public Project Management & Consultancy en iedere aansprakelijkheid van een persoon, die krachtens enige rechtsverhouding tot LineaRekta, Public Project Management & Consultancy de opdracht uitvoert of bij die uitvoering betrokken is, is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de door LineaRekta, Public Project Management & Consultancy afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering(en) wordt uitbetaald vermeerderd met het bedrag van het eigen risico conform de betreffende van toepassing zijnde polis(sen), echter onverminderd het bepaalde in de laatste volzin van dit artikel. Kopieën van de huidige polis(sen) met voorwaarden kunnen door de opdrachtgever te allen tijde op verzoek worden ingezien op het kantoor in Almelo. Indien om welke reden dan ook, geen uitkering krachtens voornoemde verzekering mocht worden verstrekt, geldt dat iedere aansprakelijkheid wordt beperkt tot een bedrag ad € 5.000,– dan wel, indien het honorarium exclusief BTW dat is betaald voor de uitvoering van de opdracht waarmee de claim verband houdt, hoger is dan € 5.000,– exclusief BTW, tot een bedrag gelijk aan dit betaald honorarium met een maximum van € 10.000,–.

7. De in artikel 7 omschreven aansprakelijkheidsbeperking geldt ook voor het geval LineaRekta, Public Project Management & Consultancy aansprakelijk is voor het niet deugdelijk functioneren van bij de uitvoering van de opdracht gebruikte apparatuur, software, gegevensbestanden, registers of andere zaken, geen uitgezonderd. De aansprakelijkheidsbeperking geldt ook indien een elektronisch bericht niet juist of niet volledig of niet tijdig wordt overgebracht en/of ontvangen. De opdrachtgever geeft LineaRekta, Public Project Management & Consultancy het recht om met behulp van het elektronisch berichtenverkeer met hem en derden te communiceren, zich ervan bewust zijnde dat de vertrouwelijkheid van informatie van het elektronisch berichtenverkeer niet gewaarborgd is.

8. Aansprakelijkheid wordt in geen geval aanvaard door LineaRekta, Public Project Management & Consultancy, indien door haar verrichte werkzaamheden en/of geleverde producten, zonder haar uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming voor een ander doel of in een ander geval (hoe soortgelijk ook) worden gebruikt dan waarop de werkzaamheden van LineaRekta, Public Project Management & Consultancy betrekking hebben.

9. LineaRekta, Public Project Management & Consultancy is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van door haar in het kader van de uitvoering van een opdracht ingeschakelde derden. De opdrachtgever machtigt LineaRekta, Public Project Management & Consultancy om algemene voorwaarden (met eventueel aansprakelijkheidsbeperkingen) bedongen door deze derden te aanvaarden, ook ten behoeve van de opdrachtgever en namens hem, en vrijwaart LineaRekta, Public Project Management & Consultancy voor aanspraken van die derden in verband met claims van de opdrachtgever jegens die derden.

10. De bedingen van deze algemene voorwaarden zijn mede gemaakt ten behoeve van degene die een opdracht van een opdrachtgever aan LineaRekta, Public Project Management & Consultancy krachtens enige rechtsverhouding tot LineaRekta, Public Project Management & Consultancy uitvoert of bij die uitvoering betrokken is, waaronder alle personen die bij, voor of namens LineaRekta, Public Project Management & Consultancy werkzaam zijn, direct of indirect, alsmede derden die door LineaRekta, Public Project Management & Consultancy zijn ingeschakeld.

11. De bedingen van deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door de opdrachtgever aan LineaRekta, Public Project Management & Consultancy verstrekte opdrachten (inclusief aanvullende en vervolgopdrachten), behoudens het geval dat LineaRekta, Public Project Management & Consultancy schriftelijk heeft ingestemd met een afwijking van de bedingen van deze algemene voorwaarden.

12. Op de rechtsverhouding tussen LineaRekta, Public Project Management & Consultancy en de opdrachtgever is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Geschillen zullen uitsluitend worden beoordeeld en beslecht door de bevoegde Nederlandse rechter.

13. Indien aan een opdrachtgever een vertaling van deze algemene voorwaarden is toegezonden, is de Nederlandse tekst doorslaggevend.

Opgesteld op 16 januari 2009 te Almelo. Een exemplaar van deze Algemene Voorwaarden ligt ter
inzage aan de Toekomstweg 19 te Almelo en wordt op verzoek zonder kosten toegezonden.