Diensten

Mijn primaire focus ligt op dienstverlening binnen de publieke sector:

  • projectmanagement van zowel beleidsmatige als uitvoerende projecten (opstellen projectplannen, deadlines, communicatie binnen en buiten de organisatie, periodieke evaluatie, tijdige bijstelling van prioriteiten, etc.)
  • procesbegeleiding (voorbereiden werksessies, voorzitten van werkgroepen etc.) binnen organisaties gericht op de realisatie van visies, beleidsplannen en doelen, implementatie van nieuw beleid
  • presenteren van projecten en plannen (binnen en buiten de organisatie)
  • opstellen en ontwikkelen van beleidsmatige documenten (o.a. beleidsprogramma’s en -plannen, formuleren van SMART-doelstellingen, afstemming met college- en raadsprogramma, etc.)
  • adviseren van bestuur over nieuwe beleidsvoorstellen (o.a. voorbereiden en begeleiden bestuurlijke besluitvorming, uitvoering geven aan besluiten, communicatie met gemeenteraad, etc.)
  • advisering op het terrein van de leefomgeving (juridisch, beleidsmatig, bestuurlijk-politiek)
  • inventariseren en coördineren van subsidieaanvragen
  • implementeren van nieuwe wetgeving binnen de organisatie (in beeld brengen gevolgen, voorstellen tot aanpassing inrichting van de organisatie, etc.)
  • het opstellen van verordeningen en beleidsregels
  • procesmanagement waaronder het opzetten en implementeren van kwaliteitszorgsystemen (in beeld brengen werkprocessen, voorstellen doen over efficiënter werken, slim gebruik digitale systemen) binnen de organisatie