Diensten

Mijn primaire focus ligt op dienstverlening binnen de publieke sector:

  • Projectmanagement van zowel beleidsmatige als uitvoerende projecten (opstellen projectplannen, deadlines, communicatie binnen en buiten de organisatie, periodieke evaluatie, tijdige bijstelling van prioriteiten, etc.).
  • Procesbegeleiding (voorbereiden werksessies, voorzitten van werkgroepen etc.) binnen organisaties gericht op de realisatie van visies, beleidsplannen en doelen, implementatie van nieuw beleid.
  • Presenteren van projecten en plannen (binnen en buiten de organisatie).
  • Opstellen en ontwikkelen van beleidsmatige documenten (o.a. beleidsprogramma’s en -plannen, formuleren van SMART-doelstellingen, afstemming met college- en raadsprogramma, etc.).
  • Adviseren van bestuur over nieuwe beleidsvoorstellen (o.a. voorbereiden en begeleiden bestuurlijke besluitvorming, uitvoering geven aan besluiten, communicatie met gemeenteraad, etc.).
  • Advisering op het terrein van de leefomgeving (juridisch, beleidsmatig, bestuurlijk-politiek).
  • Het uitvoeren van verkenningen binnen de organisatie om besluitvorming over complexe onderwerpen te ondersteunen.
  • Implementeren van nieuwe wetgeving binnen de organisatie (in beeld brengen gevolgen, voorstellen tot aanpassing inrichting van de organisatie, etc.).
  • Het opstellen van verordeningen en beleidsregels, inventariseren en coördineren van subsidieaanvragen.
  • Procesmanagement waaronder het opzetten en implementeren van kwaliteitszorgsystemen (in beeld brengen werkprocessen, voorstellen doen over efficiënter werken, slim gebruik digitale systemen) binnen de organisatie.