Projecten

 • Waterschap Rijn en IJssel – Projectleider implementatie Omgevingswet VTH-taken

  De komst van de Omgevingswet heeft gevolgen voor de taken van het waterschap op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving. Mijn werkzaamheden als projectleider zijn onder meer:

 • Gemeente Zwolle – Optimalisatie grondstromen

  In opdracht van de gemeente Zwolle stelde ik het advies op om het bestaande grondstromenproces binnen de gemeente te optimaliseren. Dit advies bestond uit: De inhoud van het rapport en het advies waren aanleiding voor de gemeente Zwolle om de bestaande formatie uit te breiden met een grondstromencoördinator.

 • Almelo – Gebiedsgericht grondwaterbeheer een stap verder

  Ik begeleidde het team met collega’s dat zich bezighoudt met het gebiedsgericht grondwaterbeheer in Almelo. Deze werkzaamheden hielden onder meer in:

 • Provincie Overijssel – Project Afronden, Overdragen en Voorbereiden

  In opdracht van de provincie Overijssel adviseer en ondersteun ik het project Afronden, Overdragen en Voorbereiden. Dit is een Overijssels project gericht op en bedoeld voor de gemeenten om hen te ondersteunen bij de nieuwe bodemtaken die zij krijgen zodra de Omgevingswet in werking treedt. Mijn werkzaamheden waren onder meer: samen met de opdrachtgever bijeenkomsten […]

 • Gemeente Enschede – Procesbegeleiding regionale bodemkwaliteitskaart Twente

  In opdracht van de gemeente Enschede en de samenwerkende Twentse gemeenten stellen Witteveen & Bos en ik een regionale bodemkwaliteitskaart op. Het gaat hierbij om de volgende werkzaamheden: voorbereiden van werksessies door het opstellen van agenda’s, gemeenten benaderen voor lopende acties en tijdige toezending van relevante documenten voorzitten van werksessies, sturen op tijd en doelen, […]

 • Gemeente Zwolle – Interim senior beleidsadviseur milieu

  Voor de gemeente Zwolle verricht ik al enige jaren werkzaamheden als senior beleidsadviseur milieu. In deze periode heb ik verschillende en uiteenlopende werkzaamheden verricht. Een greep uit deze werkzaamheden: het aansturen en coördineren van geluidcollega’s gericht op de realisatie van interne opdrachten het begeleiden van interne werksessies met als doel samenwerking te vergroten en beleidsmatig standpunten […]

 • Provincie Groningen – Jurist

  Als jurist ben ik verantwoordelijk voor de juridische ondersteuning van het project Spoedlocaties bij de provincie Groningen. Ik breng de juridische positie van partijen in beeld, initieer overleggen met deze partijen en doe partijen voorstellen om tot een aanpak te komen. Als dit aan de orde is, stel ik voorstellen op voor het management en bestuur […]

 • Gemeente Zwolle – Milieuplanoloog

  In opdracht van de gemeente Zwolle heb ik tijdelijk werkzaamheden verricht in het kader van milieuplanologie. Het gaat hierbij om de volgende werkzaamheden: deelnemen aan projectgroepen inventariseren van milieuaspecten waaronder bodem, geluid, externe veiligheid, lucht, afval en duurzaamheid ten behoeve van nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen opstellen van adviezen over nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen in relatie tot milieubeleid […]

 • Provincie Overijssel – Interim projectleider Spoedlocaties

  Als projectleider Spoedlocaties was ik verantwoordelijk voor het realiseren van de doelen van het project binnen de afgesproken kaders en financiële middelen. Resultaat is dat alle verontreinigde locaties met (mogelijk) risico’s voor de volksgezondheid eind 2015 waren gesaneerd dan wel beheerst. Door als (overall) projectleider te sturen op prioriteiten, ruimte te bieden voor inbreng van betrokken projectgroepleden […]

 • Regio Twente – Projectleider ILB 2012

  Als projectleider was ik verantwoordelijk voor het aansturen, begeleiden en gereedkomen van het project ILB 2012. Binnen dit project staan ecosysteemdiensten (gebruik van de ondergrond) centraal. De focus van het project ligt op inspiratie en bewustwording. In het bijzonder gaat het om medewerkers die werkzaam zijn binnen: de ruimtelijke ordening stedenbouw milieu duurzaamheid openbaar beheer en […]