Projecten

Gemeente Hengelo – Bodembeheerplan Ondergrond en Gebiedsplan Ondergrond Centrum

Samen met 3Dimensies en Bioclear B.V. stelt LineaRekta een Bodembeleidsplan Ondergrond en een Gebiedsbeheerplan Ondergrond Centrum op. Progressief beleid gericht op een goede en efficiënte aanpak van grondwaterverontreiniging binnen Hengelo. Zie persbericht voor meer info.

LineaRekta is als auteur verantwoordelijk voor het Beleidsplan Ondergrond Hengelo. Anticiperend op nieuwe wetgeving bevat het de kaders voor een gebiedsgerichte aanpak van grondwaterverontreiniging. Er is gekozen voor een duurzaame insteek met een efficiënte inzet van financiële middelen. De inhoud van het Beleidsplan Ondergrond is zodanig opgesteld dat het op termijn ingepast kan worden in een bredere, integrale aanpak van de ondergrond. Om zoveel mogelijk draagvlak te krijgen voor het nieuwe beleid heeft veel communicatie plaatsgevonden. Interne en externe partijen zijn zeer nauw betrokken geweest bij de opstelling van de plannen. Ook bestuurlijk heeft veel afstemming en informatieuitwisseling plaatsgevonden. Zo zijn college en raad vanaf de start tot het eind meegenomen in het traject. We kunnen met gepaste trots vermelden dat dit twee prachtige en goed doordachte producten heeft opgeleverd.

Hier treft u het Beleidsplan Ondergrond Hengelo aan.

Inmiddels is over dit project ook een artikel verschenen in Tijdschrift Milieu. LineaRekta heeft meegewerkt aan de inhoud van dit artikel.