Projecten

Provincie Overijssel – Juridisch adviseur Wet bodembescherming

De provincie Overijssel heeft als bevoegd gezag Wet bodembescherming afspraken gemaakt met het Rijk en andere bevoegde overheden over de aanpak van de bodemsaneringsoperatie. Deze afspraken zijn neergelegd in het Bodemconvenant en één ervan betreft de aanpak van spoedlocaties. Dit zijn locaties waar mogelijk risico’s voor mens of milieu kunnen voordoen. Veelal zijn het locaties die juridisch complex in elkaar zitten en al een langere tijd spelen. Een oplossing ligt niet direct voor handen. Daarom zijn creativiteit en doorzettingsvermogen om te komen tot een oplossing een absolute must. Ik verzorgde de juridische en beleidsmatige kanten van deze problematiek. De volgende werkzaamheden stonden centraal:

  • onderzoek naar wie kan worden aangesproken voor de bodemverontreiniging
  • juridisch advies over haalbaarheid aanspreken van verantwoordelijken
  • onderhandelen met verantwoordelijken over afkoop en het doen van bijdragen
  • in beeld brengen van subsidiemogelijkheden
  • behandelen en verlenen van subsidieaanvragen op grond van de Bedrijvenregeling
  • (mede)opstellen van projectplan gericht op uitvoering doelstellingen zoals opgenomen in het Bodemconvenant
  • inhoud en deadlines projectplan vertalen naar de praktijk
  • bijdragen leveren aan inhoud provinciale begrotingscyclus
  • bijdragen leveren tot ontwikkeling van nieuw beleid
  • begeleiden en aansturen spoedlocaties

Zie voor een artikel over spoedlocaties in Nederland hier.