Projecten

Provincie Overijssel – Interim projectleider Spoedlocaties

Als projectleider Spoedlocaties was ik verantwoordelijk voor het realiseren van de doelen van het project binnen de afgesproken kaders en financiële middelen. Resultaat is dat alle verontreinigde locaties met (mogelijk) risico’s voor de volksgezondheid eind 2015 waren gesaneerd dan wel beheerst. Door als (overall) projectleider te sturen op prioriteiten, ruimte te bieden voor inbreng van betrokken projectgroepleden en een goede communicatie is dit resultaat met elkaar behaald. Meer concreet hielden de werkzaamheden in:

  • Aansturen van het projectteam (bestaande uit projectleiders en juristen)
  • Periodiek verantwoorden aan management en bestuur over voortgang en financiën
  • Voorstellen doen aan portefeuillehouder en GS over individuele locaties en het project in brede zin
  • Bijdragen leveren aan het nieuwe Programma Bodem en Ondergrond 2016-2020
  • Nieuwe beleidsonderwerpen initiëren binnen de scope van het project (bijv. bodemverontreiniging in Natura2000-gebieden)
  • Afstemming bewerkstelligen met andere eenheden (o.a. over beleid en inzet van toezicht en handhaving)