Author Archive

 • Beleid & Uitvoering

  Ik ondersteun en adviseer overheidsorganisaties bij het opstellen en uitvoeren van beleid door: focus te houden op de gewenste rol van de organisatie: faciliteren of sturen? landelijke ontwikkelingen te inventariseren en deze in te brengen bij de organisatie nieuw beleid laten aansluiten bij de geldende college(- en raads)programma’s wetgeving omzetten naar praktisch toepasbare uitvoeringsdocument opstellen […]

 • Juridisch

  Als jurist houd ik me onder andere bezig met: implementatie van bestaande en nieuwe regelgeving nieuwe ontwikkelingen op het gebied van regelgeving en rechtspraak welke procedures van toepassing zijn en hoe deze moeten worden uitgevoerd juridisch checken van besluiten op onder andere inhoud, motivatie en doorlopen procedures inschatten van juridische risico’s het voeren van onderhandelingen […]

 • Gemeente Hengelo – Bodembeheerplan Ondergrond en Gebiedsplan Ondergrond Centrum

  Samen met 3Dimensies en Bioclear B.V. stelt LineaRekta een Bodembeleidsplan Ondergrond en een Gebiedsbeheerplan Ondergrond Centrum op. Progressief beleid gericht op een goede en efficiënte aanpak van grondwaterverontreiniging binnen Hengelo. Zie persbericht voor meer info. LineaRekta is als auteur verantwoordelijk voor het Beleidsplan Ondergrond Hengelo. Anticiperend op nieuwe wetgeving bevat het de kaders voor een gebiedsgerichte aanpak van […]

 • Provincie Overijssel – Juridisch adviseur Wet bodembescherming

  De provincie Overijssel heeft als bevoegd gezag Wet bodembescherming afspraken gemaakt met het Rijk en andere bevoegde overheden over de aanpak van de bodemsaneringsoperatie. Deze afspraken zijn neergelegd in het Bodemconvenant en één ervan betreft de aanpak van spoedlocaties. Dit zijn locaties waar mogelijk risico’s voor mens of milieu kunnen voordoen. Veelal zijn het locaties […]

 • Gemeente Hoogeveen – Project Beter omgaan met regelgeving

  Bestaand beleid op het gebied van milieu en verkeer heb ik geanalyseerd op juridische status en waarde. Diverse beleidsdocumenten heb ik onder andere getoetst aan de Algemene wet bestuursrecht, de Gemeentewet en de Wet milieubeheer. Als het beleid wordt gebruikt bij de uitoefening van een bevoegdheid kan worden gesproken van een beleidsregel. De beleidsdocumenten die na analyse zijn aangemerkt als een […]

 • Regio Twente – Begeleiden en opstellen regionaal grondverzetbeleid Besluit bodemkwaliteit

  Binnen Twente geeft een aantal gemeenten gezamenlijk uitvoering aan het Besluit bodemkwaliteit. In opdracht van Regio Twente heb ik alle projectgroepoverleggen georganiseerd en begeleid. Resultaat hiervan is een uniform grondverzetbeleid binnen de regio. Naast uniformiteit is het beleid ook gericht op een duurzame toepassing van grond en het stimuleren van grondverzet. Niet alleen binnen de eigen […]

 • Gemeente Hengelo – Implementatie Besluit bodemkwaliteit

  In opdracht van de gemeente Hengelo heb ik het Besluit bodemkwaliteit geïmplementeerd binnen de gemeente Hengelo. Hiertoe heb ik verschillende interne werk- en overlegsessies georganiseerd en begeleid. Ook het doorlopen van de wettelijke inspraakprocedure en de bestuurlijke vaststelling van het beleid door het college en de gemeenteraad heb ik verzorgd. Hierdoor was Hengelo samen met Almelo en […]