Author Archive

 • Gemeente Enschede – Procesbegeleiding regionale bodemkwaliteitskaart Twente

  In opdracht van de gemeente Enschede en de samenwerkende Twentse gemeenten stellen Witteveen & Bos en ik een regionale bodemkwaliteitskaart op. Het gaat hierbij om de volgende werkzaamheden: voorbereiden van werksessies door het opstellen van agenda’s, gemeenten benaderen voor lopende acties en tijdige toezending van relevante documenten voorzitten van werksessies, sturen op tijd en doelen, […]

 • Gemeente Zwolle – Interim senior beleidsadviseur milieu

  Voor de gemeente Zwolle verricht ik al enige jaren werkzaamheden als senior beleidsadviseur milieu. In deze periode heb ik verschillende en uiteenlopende werkzaamheden verricht. Een greep uit deze werkzaamheden: het aansturen en coördineren van geluidcollega’s gericht op de realisatie van interne opdrachten het begeleiden van interne werksessies met als doel samenwerking te vergroten en beleidsmatig standpunten […]

 • Provincie Groningen – Jurist

  Als jurist ben ik verantwoordelijk voor de juridische ondersteuning van het project Spoedlocaties bij de provincie Groningen. Ik breng de juridische positie van partijen in beeld, initieer overleggen met deze partijen en doe partijen voorstellen om tot een aanpak te komen. Als dit aan de orde is, stel ik voorstellen op voor het management en bestuur […]

 • Gemeente Zwolle – Milieuplanoloog

  In opdracht van de gemeente Zwolle heb ik tijdelijk werkzaamheden verricht in het kader van milieuplanologie. Het gaat hierbij om de volgende werkzaamheden: deelnemen aan projectgroepen inventariseren van milieuaspecten waaronder bodem, geluid, externe veiligheid, lucht, afval en duurzaamheid ten behoeve van nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen opstellen van adviezen over nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen in relatie tot milieubeleid […]

 • Provincie Overijssel – Interim projectleider Spoedlocaties

  Als projectleider Spoedlocaties was ik verantwoordelijk voor het realiseren van de doelen van het project binnen de afgesproken kaders en financiële middelen. Resultaat is dat alle verontreinigde locaties met (mogelijk) risico’s voor de volksgezondheid eind 2015 waren gesaneerd dan wel beheerst. Door als (overall) projectleider te sturen op prioriteiten, ruimte te bieden voor inbreng van betrokken projectgroepleden […]

 • Regio Twente – Projectleider ILB 2012

  Als projectleider was ik verantwoordelijk voor het aansturen, begeleiden en gereedkomen van het project ILB 2012. Binnen dit project staan ecosysteemdiensten (gebruik van de ondergrond) centraal. De focus van het project ligt op inspiratie en bewustwording. In het bijzonder gaat het om medewerkers die werkzaam zijn binnen: de ruimtelijke ordening stedenbouw milieu duurzaamheid openbaar beheer en […]

 • Provincie Overijssel – Kwaliteitscoördinator

  Als kwaliteitscoördinator verantwoordelijk voor het uitvoeren van het Normblad SIKB 8001 Bodem en Ondergrond. Ervoor zorgdragen dat team Bodem de bodemtaken voldoet aan de vereisten van dit Normblad. Bijvoorbeeld het toepassen van functiescheiding binnen de verschillende taken, een sluitende PDCA-cyclus, zicht hebben op de eigen bodemprogrammering, etc. Ook heb ik binnen de functie van kwaliteitscoördinator werkzaamheden verricht zoals: Voor derden de uitvoering van bodemtaken […]

 • Waterschap Rijn en IJssel – Interim coördinator handhaving

  In opdracht van het Waterschap Rijn en IJssel heb ik bijna 1,5 jaar coördinerende taken verricht op het gebied van toezicht en handhaving. De nadruk lag hierbij op het coördineren en aansturen van de toezichthouders en handhavers. Daarnaast richtte ik me ook op juridische en beleidsmatige werkzaamheden. Centraal hierbij stonden de Waterwet en de waterschapskeur. Maar ook het Besluit […]

 • Projectleiding/-management

  Als projectmanager ligt mijn focus onder andere op: check op laatste ontwikkelingen die relevant zijn voor het project (scopebepaling) inventarisatie van alle interne en externe stakeholders opstellen projectplannen gericht op het gewenste eindresultaat bepalen en inzichtelijk maken van bestuurlijke mijlpalen (‘go, no go’)? actief informeren van bestuursorganen over voortgang, (tussen)resultaten etc. verkrijgen van draagvlak bij […]

 • Procesleiding/-management

  Als procesmanager richt ik mij onder andere op: procesbegeleiding in brede zin zoals het voorbereiden, begeleiden en voorzitten van werkgroepen en -sessies het organiseren, voorbereiden en uitvoeren van brainstormsessies vertalen van proces naar project met concreet eindresultaat de beleidscyclus vertalen naar afdelingsprocessen afstemmen met andere relevante in- en externe partijen opstellen kwaliteitshandboeken gericht op verbeterde […]