Projecten

  • Gemeente Hoogeveen – Project Beter omgaan met regelgeving

    Bestaand beleid op het gebied van milieu en verkeer heb ik geanalyseerd op juridische status en waarde. Diverse beleidsdocumenten heb ik onder andere getoetst aan de Algemene wet bestuursrecht, de Gemeentewet en de Wet milieubeheer. Als het beleid wordt gebruikt bij de uitoefening van een bevoegdheid kan worden gesproken van een beleidsregel. De beleidsdocumenten die na analyse zijn aangemerkt als een […]

  • Regio Twente – Begeleiden en opstellen regionaal grondverzetbeleid Besluit bodemkwaliteit

    Binnen Twente geeft een aantal gemeenten gezamenlijk uitvoering aan het Besluit bodemkwaliteit. In opdracht van Regio Twente heb ik alle projectgroepoverleggen georganiseerd en begeleid. Resultaat hiervan is een uniform grondverzetbeleid binnen de regio. Naast uniformiteit is het beleid ook gericht op een duurzame toepassing van grond en het stimuleren van grondverzet. Niet alleen binnen de eigen […]

  • Gemeente Hengelo – Implementatie Besluit bodemkwaliteit

    In opdracht van de gemeente Hengelo heb ik het Besluit bodemkwaliteit geïmplementeerd binnen de gemeente Hengelo. Hiertoe heb ik verschillende interne werk- en overlegsessies georganiseerd en begeleid. Ook het doorlopen van de wettelijke inspraakprocedure en de bestuurlijke vaststelling van het beleid door het college en de gemeenteraad heb ik verzorgd. Hierdoor was Hengelo samen met Almelo en […]