Projecten

 • Gemeente Zwolle – Milieuplanoloog

  In opdracht van de gemeente Zwolle heb ik tijdelijk werkzaamheden verricht in het kader van milieuplanologie. Het gaat hierbij om de volgende werkzaamheden: deelnemen aan projectgroepen inventariseren van milieuaspecten waaronder bodem, geluid, externe veiligheid, lucht, afval en duurzaamheid ten behoeve van nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen opstellen van adviezen over nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen in relatie tot milieubeleid […]

 • Provincie Overijssel – Interim projectleider Spoedlocaties

  Als projectleider Spoedlocaties was ik verantwoordelijk voor het realiseren van de doelen van het project binnen de afgesproken kaders en financiële middelen. Resultaat is dat alle verontreinigde locaties met (mogelijk) risico’s voor de volksgezondheid eind 2015 waren gesaneerd dan wel beheerst. Door als (overall) projectleider te sturen op prioriteiten, ruimte te bieden voor inbreng van betrokken projectgroepleden […]

 • Regio Twente – Projectleider ILB 2012

  Als projectleider was ik verantwoordelijk voor het aansturen, begeleiden en gereedkomen van het project ILB 2012. Binnen dit project staan ecosysteemdiensten (gebruik van de ondergrond) centraal. De focus van het project ligt op inspiratie en bewustwording. In het bijzonder gaat het om medewerkers die werkzaam zijn binnen: de ruimtelijke ordening stedenbouw milieu duurzaamheid openbaar beheer en […]

 • Provincie Overijssel – Kwaliteitscoördinator

  Als kwaliteitscoördinator verantwoordelijk voor het uitvoeren van het Normblad SIKB 8001 Bodem en Ondergrond. Ervoor zorgdragen dat team Bodem de bodemtaken voldoet aan de vereisten van dit Normblad. Bijvoorbeeld het toepassen van functiescheiding binnen de verschillende taken, een sluitende PDCA-cyclus, zicht hebben op de eigen bodemprogrammering, etc. Ook heb ik binnen de functie van kwaliteitscoördinator werkzaamheden verricht zoals: Voor derden de uitvoering van bodemtaken […]

 • Waterschap Rijn en IJssel – Interim coördinator handhaving

  In opdracht van het Waterschap Rijn en IJssel heb ik bijna 1,5 jaar coördinerende taken verricht op het gebied van toezicht en handhaving. De nadruk lag hierbij op het coördineren en aansturen van de toezichthouders en handhavers. Daarnaast richtte ik me ook op juridische en beleidsmatige werkzaamheden. Centraal hierbij stonden de Waterwet en de waterschapskeur. Maar ook het Besluit […]

 • Gemeente Hengelo – Bodembeheerplan Ondergrond en Gebiedsplan Ondergrond Centrum

  Samen met 3Dimensies en Bioclear B.V. stelt LineaRekta een Bodembeleidsplan Ondergrond en een Gebiedsbeheerplan Ondergrond Centrum op. Progressief beleid gericht op een goede en efficiënte aanpak van grondwaterverontreiniging binnen Hengelo. Zie persbericht voor meer info. LineaRekta is als auteur verantwoordelijk voor het Beleidsplan Ondergrond Hengelo. Anticiperend op nieuwe wetgeving bevat het de kaders voor een gebiedsgerichte aanpak van […]

 • Provincie Overijssel – Juridisch adviseur Wet bodembescherming

  De provincie Overijssel heeft als bevoegd gezag Wet bodembescherming afspraken gemaakt met het Rijk en andere bevoegde overheden over de aanpak van de bodemsaneringsoperatie. Deze afspraken zijn neergelegd in het Bodemconvenant en één ervan betreft de aanpak van spoedlocaties. Dit zijn locaties waar mogelijk risico’s voor mens of milieu kunnen voordoen. Veelal zijn het locaties […]

 • Gemeente Hoogeveen – Project Beter omgaan met regelgeving

  Bestaand beleid op het gebied van milieu en verkeer heb ik geanalyseerd op juridische status en waarde. Diverse beleidsdocumenten heb ik onder andere getoetst aan de Algemene wet bestuursrecht, de Gemeentewet en de Wet milieubeheer. Als het beleid wordt gebruikt bij de uitoefening van een bevoegdheid kan worden gesproken van een beleidsregel. De beleidsdocumenten die na analyse zijn aangemerkt als een […]

 • Regio Twente – Begeleiden en opstellen regionaal grondverzetbeleid Besluit bodemkwaliteit

  Binnen Twente geeft een aantal gemeenten gezamenlijk uitvoering aan het Besluit bodemkwaliteit. In opdracht van Regio Twente heb ik alle projectgroepoverleggen georganiseerd en begeleid. Resultaat hiervan is een uniform grondverzetbeleid binnen de regio. Naast uniformiteit is het beleid ook gericht op een duurzame toepassing van grond en het stimuleren van grondverzet. Niet alleen binnen de eigen […]

 • Gemeente Hengelo – Implementatie Besluit bodemkwaliteit

  In opdracht van de gemeente Hengelo heb ik het Besluit bodemkwaliteit geïmplementeerd binnen de gemeente Hengelo. Hiertoe heb ik verschillende interne werk- en overlegsessies georganiseerd en begeleid. Ook het doorlopen van de wettelijke inspraakprocedure en de bestuurlijke vaststelling van het beleid door het college en de gemeenteraad heb ik verzorgd. Hierdoor was Hengelo samen met Almelo en […]